Delstudie #2: Kropp

För att utveckla en förståelse för sociala medier och nätbaserad interaktion har jag valt att närma mig forskningsfältet genom ett antal delstudier. I dagsläget föreställer jag mig att det huvudsakligen kommer att göras tre delstudier (den första delstudien har kommenterats i ett tidigare inlägg) men med tanke på den hastighet i vilket fältet förändras är det högst troligt att dessa delstudier kommer att utökas och/eller förändras. En av de delstudier jag kommer att arbeta med går under arbetstiteln ”kropp” och ställer fokus på den överviktiga kroppen och olika kommunikativa strategier för viktnedgång. Det är inte ovanligt att viktnedgång betraktas som ett individuellt projekt som i första hand kretsar kring ett förändrat kost- och motionsbeteende, dvs mindre mängder pizza bör ätas och joggingskorna bör användas flitigare. Vad som dock sällan uppmärksammas i diskussioner om viktnedgång är möjligheten att betrakta den som en social praktik. Ett exempel på detta står att finna i den ökande mängd nätgemenskaper där fokus sätts på gemensam viktnedgång. Aftonbladets nätgemenskap ”viktklubb.se” är en sådan och tydligen har den lyckats samla 300.000 betalande medlemmar vilka där ges möjlighet att presentera sig själva, knyta kontakter med andra individer och på så sätt bidra till varandras viktnedgång. Det är åtminstone på det sättet den här typen av nätgemenskaper marknadsförs.

Det finns idag ett flertal nätgemenskaper som syftar till att underlätta viktnedgång på kommunikativ väg. Inledningsvis kommer fokus att läggas på viktklubb.se, giviktkoll.se samt giformen.se för att undersöka hur den interaktion som äger där rum (eventuellt) bidrar till och underlättar kroppsliga (och högst påtagliga) förändringar bakom skärmen. Gränsen mellan online och offline är i det här sammanhanget särskilt intressant med tanke på att syftet med interaktionen online är att förändra den bångstyriga kroppen offline (eller går det att se andra avsikter?). Att på detta sätt försöka resonera kring ett så pass individuellt projekt som viktnedgång i kommunikativa termer har möjlighet att lägga grunden till en nyanserad förståelse av den nätbaserade interaktionens betydelse och funktion. Särskilt ser jag öppningar för att resonera kring gränsen mellan offline/online och, i förlängningen även om relationen mellan struktur/aktör (vilket för många sociologer är en av de mer grundläggade frågorna).

Poängen med att ställa kritiska frågor till interaktion på nätet är inte helt ogrundad. Även om sociala medier upprättar relationer mellan människor och gör det möjligt att interagera på ett sätt som världen sällan skådat så är det viktigt att fundera på hur denna interaktion egentliger ser ut och vilka former den tar. Det är nämligen inte helt självklart att sociala medier präglas av en interaktivitet sådant detta begrepp vanligtvis förstås. Det finns också en möjlighet, vilket Slavoj Žižek har föreslagit, att vi online har att göra med ett slags säregen interpassivitet. I väldigt korta drag kan sägas att detta begrepp syftar till att beskriva en social praktik som utesluter aktörens aktiva handlande från densamma. Frågan är om individer engagerar sig i nätgemenskaperna och deras socialitet för att det finns en möjlighet att interagera med andra människor eller om det snarare har sin grund i att dessa system friställer individen från hans eller hennes handlingar för att istället ”överta” agerandet.

Utifrån den här delstudien ser jag stora möjligheter att närma mig nätets socialitet utifrån några av sociologins mest grundläggande frågor, kategorier och tankespår. Tanken är att jag ska studera dessa nätgemenskaper genom att på netnografisk skapa en förståelse för vad den typ av kommunikation och interaktion som där äger rum kan betyda. Det innebär att jag under en tid kommer att vara fullt deltagande observatör i ett eller flera av dem. Kanske blir följden att jag efter en tid kommer att kunna presentera en platt och fin mage. Om så inte blir fallet kan jag i alla fall presentera en spännande studie. Hur den tas emot på stranden under sommaren 2010 (eller, för att vara något mer realistisk, 2011) återstår att se.

1 Comment

 1. Hej!
  Bra blogg Martin.
  Kom att tänka på en studie av Nicholas A. Christakis som du kanske redan har stött på förvisso. Den är kvantitativ och studerar hur sociala nätverk påverkar övervikt. En slutsats är bland annat att geografisk distans (!) inte är lika viktigt som degrees of separation. En nära vän som blir överviktig men som är långt borta kan ändå öka chanserna att en själv blir överviktig. Internet verkar ha en roll att spela här och nyckeln verkar vara att normerna förändras.

  (The Spread of Obesity in a Large Social Network Over 32 Years
  Nicholas A. Christakis, M.D., Ph.D., M.P.H., and James H. Fowler, Ph.D.
  N Engl J Med 2007;357:370-9.)

Submit a comment